MARRIAGE

PRIODAS

Marriage is a gift from God.  The Bible teaches that marriage is a life-long, faithful union between a man and a woman, and compares married love with the love Jesus has for his people – a love expressed in his willing sacrifice of himself on the cross. 

Rhodd gan Dduw yw priodas. Mae’r Beibl yn dysgu bod priodas yn uniad ffyddlon, gydol oes, rhwng dyn a dynes, ac yn cymharu cariad priodasol â chariad Iesu tuag at ei bobl – cariad a fynegir yn ei aberth parod ohono’i hun ar y groes.

the opening to the service

YR AGORIAD I'R GWASANAETH

Marriage is a gift of God through which husband and wife may grow together in the knowledge, love and service of God. It is given that, united with one another in heart, in mind and in body, they may increase in love and trust. God joins husband and wife in life-long union as the foundation of family life (in which children are born and nurtured and) in which each member of the family, in good times and in bad, may find strength, companionship and comfort, and grow to maturity in love.  Marriage enriches society and strengthens community.

Rhodd gan Dduw yw priodas, a thrwy hynny gall gŵr a gwraig gyd-dyfu yng ngwybodaeth, cariad a gwasanaeth Duw. Mae'n cael ei roi y gallant, yn unedig â'i gilydd o galon, mewn meddwl ac yn y corff, gynyddu mewn cariad ac ymddiriedaeth. Mae Duw yn ymuno gŵr a gwraig mewn undeb gydol oes fel sylfaen bywyd teuluol (lle mae plant yn cael eu geni a’u meithrin a) lle gall pob aelod o’r teulu, ar adegau da a drwg, ddod o hyd i gryfder, cwmnïaeth a chysur, a tyfu i aeddfedrwydd mewn cariad. Mae priodas yn cyfoethogi cymdeithas ac yn cryfhau cymuned.


SACRIFICIAL LOVE

CARIAD Aberthol

THE LEGAL BIT

Y BIT GYFREITHIOL

Jesus therefore sets the greatest example of unconditional, self-sacrificial love – a model that husband and wife can seek to follow in the way they love one another, each putting the other’s needs first.  At the heart of the marriage ceremony is the exchange of vows, in which a couple make a public declaration of lifelong commitment to love each other, whatever the future may bring. Christians believe that in marriage we find the proper expression of our sexuality, a secure environment for bringing up our children, and an important element of stability for the wider community.

Mae Iesu felly yn gosod yr esiampl fwyaf o gariad diamod, hunanaberthol – model y gall gŵr a gwraig geisio ei ddilyn yn y ffordd y maent yn caru ei gilydd, gyda’r naill yn rhoi anghenion y llall yn gyntaf. Wrth wraidd y seremoni briodas mae cyfnewid addunedau, lle mae cwpl yn gwneud datganiad cyhoeddus o ymrwymiad gydol oes i garu ei gilydd, beth bynnag a ddaw yn y dyfodol. Mae Cristnogion yn credu ein bod ni mewn priodas yn gweld mynegiant cywir ein rhywioldeb, amgylchedd diogel ar gyfer magu ein plant, ac elfen bwysig o sefydlogrwydd i’r gymuned ehangach.

You have a right to be married in your local parish church. The law requires that at least one of those to be married should:

 

- reside in the parish where the wedding is to take place, or

 

- be a regular worshipper in the parish and to have your name entered on the church electoral roll, or

 

- have a ‘qualifying connection’.   A ‘qualifying connection’ as described in the Marriage (Wales) Act 2010 is that you were baptised or confirmed in the parish, that you or a parent formally lived for at least six months in the parish, that you or a parent formerly habitually attended worship in the parish for at least six months or that a parent or grandparent had been married in the parish.

 

If you are under the age of eighteen, you must have your parents’ consent to marry. There are special guidelines on church marriage if you have been divorced.

 

The normal preliminary to getting married in the Church in Wales is by banns, the procedure of notifying people of your intention to marry. There are circumstances in which some form of licence, such as a Common Licence or Special Licence, is more appropriate. Your vicar or rector will advise you about this. 

Mae gennych hawl i briodi yn eich eglwys blwyf leol. Mae’r gyfraith yn mynnu bod o leiaf un o’r rhai sydd i briodi yn:

 

 

 

- preswylio yn y plwyf lle mae'r briodas i'w chynnal, neu

 

 

 

- bod yn addolwr cyson yn y plwyf a chael eich enw ar gofrestr etholiadol yr eglwys, neu

 

 

 

- bod â ‘chysylltiad cymwys’. ‘Cysylltiad cymhwyso’ fel y’i disgrifir yn Neddf Priodasau (Cymru) 2010 yw eich bod wedi cael eich bedyddio neu eich cadarnhau yn y plwyf, eich bod chi neu riant yn byw’n ffurfiol yn y plwyf am o leiaf chwe mis, eich bod chi neu riant yn arfer mynychu’n arferol. addoli yn y plwyf am o leiaf chwe mis neu fod rhiant neu nain wedi bod yn briod yn y plwyf.

 

 

 

Os ydych chi dan ddeunaw oed, rhaid i chi gael caniatâd eich rhieni i briodi. Mae canllawiau arbennig ar briodas eglwysig os ydych wedi ysgaru.


book your wedding with us

ARCHEBU EICH PRIODAS GYDA NI

If you are considering getting married, booking your wedding, or are already married and want advice or help, do not hesitate to contact us by emailing office@aberconwy.church or ring 01492 541615. 

Os ydych yn ystyried priodi, archebu eich priodas, neu eisoes wedi priodi ac eisiau cyngor neu gymorth, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio swyddfa@aberconwy.church neu ffonio 01492 541615.