WORSHIP

ADDOLIADREGULAR SUNDAY SERVICES

GWASANAETHAU EGLWYSI ​​SUL

AM

8 am       St David's, Penrhyn Bay

                St Hilary's, Llanrhos

 9.30       St Cystennin's, Llangwstennin

                St Michael & All Angels, Llandudno Junction

 9.45       St Grwst's, Llanrwst

10.30      St Paul's, Craig-y-Don

11.00      All Saints, Deganwy

                St David's, Penrhyn Bay

                St Hilary's, Llanrhos

11.15      St Ffraid's, Glan Conwy

 

PM

2 pm        St Martin's, Eglwysbach

 

6 pm        St Hilary's, Llanrhos

 

 


ONLINE

AR-LEIN

Mission Area

Will often broadcast morning and evening prayers and midweek reflections.  They can be found on facebook.

 

 

 

Ardal Genhadaeth

Bydd yn aml yn darlledu gweddïau bore a hwyr a myfyrdodau canol wythnos. Gellir dod o hyd iddynt ar facebook.

 

WORSHIP TOGETHER

ADDOLI GYDA'N GILYDD

Whilst having services in each church, we do occasionally aim to get together as a mission area family.  We generally aim to do this whenever there is a 5th Sunday of the month.

 

Tra'n cael gwasanaethau ym mhob eglwys, rydym yn achlysurol yn anelu at ddod at ein gilydd fel teulu ardal genhadol. Yn gyffredinol, rydym yn anelu at wneud hyn pryd bynnag y bydd 5ed Sul o'r mis.

 THE MISSION AREA PRAYER

Heavenly Father, bless your mission area of Aberconwy. 

Fill us all with your Holy Spirit, that we may grow in faith. 

Bless our worship, that all may encounter the loving mercy of your Son, Jesus Christ. 

Inspire and encourage us to share His love with the world. 

 

Through the same Christ our Lord.  Amen.

  

THE LORD'S PRAYER

Our Father in heaven,

hallowed be your name;

your kingdom come;

your will be done,

on earth as in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our sins, 

as we forgive those who sin against us.

Lead us not into temptation;

but deliver us from evil.

For the kingdom, the power

and the glory are yours

 

now and for ever. Amen.

Dad Nefol, bendithia ardal dy genhadaeth yn Aberconwy.  Llenwa ni i gyd a’th Ysbryd Glân, er mwyn inni dyfu mewn ffydd. Bendithia ein haddoliad er mwyn i bawb gyffwrdd trugaredd gariadus dy Fab, Iesu Grist. Ysbrydola ac anoga ni i rannu Ei gariad â’r byd.

 

Trwy yr un Crist ein Harglwydd. Amen.

  

YR ARGLWYDD GWEDDI

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,

Sancteiddier dy enw.

Deled dy deyrnas.

Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef,

felly ar y ddaear hefyd.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.

A maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth;

eithr gwared ni rhag drwg.

Canys eiddot ti yw'r deyrnas,

a'r nerth, a'r gogoniant,

yn oes oesoedd. Amen.