ST PAUL'S, CRAIG-Y-DON

CROESO! WELCOME!

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

SERVICES / GWASANAETHAU

Sundays

9.45am - Sung Communion Service

(In church and on Facebook)

 

 

Thursdays

10.30am - Said Communion Service

On the last Thursday of each month, the Thursday service follows the BCP 1662 order of service

(In church only)

 

 

Saturday

7pm - The Seven Minute Service

by children from our church school, Ysgol Bodafon

(on Facebook only) 

OUR GROUPS / EIN GRWPIAU

OUR CHOIR

St Paul's is most blessed to have a full harmony choir for our weekly services.  We sing at the 9.45am holy communion service on Sunday morning throughout the year, and at other services and events such as our annual "Darkness into Light" advent carol service.
 
We always welcome new people to join us.  You don’t need to be able to read music to join, just willing to sing to the best of your ability. There’s no obligation to sing with us every week, just to come when you can.

 

Choir practice is early on Thursday evening, except during August.

EIN CÔR

 

Mae St Paul's yn ffodus iawn i gael côr harmoni llawn ar gyfer ein gwasanaethau wythnosol. Canwn yn y gwasanaeth cymun sanctaidd 9.45am fore Sul drwy gydol y flwyddyn, ac mewn gwasanaethau a digwyddiadau eraill megis ein gwasanaeth carolau adfent blynyddol "Tywyllwch i Oleuni".

 

Rydym bob amser yn croesawu pobl newydd i ymuno â ni. Nid oes angen i chi allu darllen cerddoriaeth i ymuno, dim ond bod yn barod i ganu hyd eithaf eich gallu. Does dim rheidrwydd i ganu gyda ni bob wythnos, dim ond i ddod pan allwch chi.

 

Mae ymarfer côr yn gynnar nos Iau, ac eithrio yn ystod mis Awst.


LADIES FELLOWSHIP

The St Paul's Fellowship meets regularly on Monday afternoons in the church hall, next door to St Paul's Church.  

 Meetings range from speakers on a variety of topics to social activities and copious quantities of cake!

 All are welcome to join us for the meetings

CYMDEITHAS MERCHED

Mae Cymrodoriaeth Sant Paul yn cyfarfod yn rheolaidd ar brynhawn Llun yn neuadd yr eglwys, drws nesaf i Eglwys St Paul.

Mae'r cyfarfodydd yn amrywio o siaradwyr ar amrywiaeth o bynciau i weithgareddau cymdeithasol a llawer iawn o gacennau!

Mae croeso i bawb ymuno â ni ar gyfer y cyfarfodydd


STORY-TIME CAFE

For pre-school children and their carers

A warm welcome at St Paul's at 10.30am every Wednesday

Good coffee and tea, good stories and good company!

This is looking to restart in September 

STORI-AMSER CAFFI

Ar gyfer plant cyn-ysgol a'u gofalwyr

Croeso cynnes yn St Paul's am 10.30yb bob dydd Mercher

Coffi a the da, straeon da a chwmni da!

Mae hyn yn edrych i ailgychwyn ym mis Medi


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.