Welcome to

ARDAL GENHADOL

Aberconwy

MISSION AREA


We are a group of Anglican churches within the St Asaph Diocese of the Church in Wales.  We seek to celebrate our faith in God who is Father, Son, and Holy Spirit through being committed disciples of our Lord Jesus Christ.  It is our aim, as a mission area, to explore our faith and worship, and to share Christ's love with the community.  Everyone of faith and no faith is more than welcome to join us, explore with us, and journey together.

 

 

Rydym yn grŵp o eglwysi Anglicanaidd o fewn Esgobaeth Llanelwy yr Eglwys yng Nghymru. Ceisiwn ddathlu ein ffydd yn Nuw sy’n Dad, yn Fab, ac yn Ysbryd Glân trwy fod yn ddisgyblion ymroddedig i’n Harglwydd Iesu Grist. Ein nod, fel maes cenhadol, yw archwilio ein ffydd a’n haddoliad, a rhannu cariad Crist â’r gymuned. Mae croeso i bawb o ffydd a dim ffydd ymuno â ni, archwilio gyda ni, a theithio gyda'n gilydd.JOIN OUR family

YMUNWCH Â'N TEULU

After much prayer and discernment, the Aberconwy Mission Area have discerned that God is calling us to be a mission area which is:

God's living church: exploring faith and worship, sharing Christ's love with community.

 

Ar ôl llawer o weddi a dirnadaeth, mae Ardal Genhadaeth Aberconwy wedi dirnad fod Duw yn ein galw i fod yn ardal genhadol sef:

Eglwys fyw Dduw: archwilio ffydd ac addoliad, rhannu cariad Crist â chymuned.

Faith / FFYDD

Click here to explore our faith in Jesus Christ.  Information concerning BAPTISM/CHRISTENINGS, WEDDINGS and FUNERALS can be found here also.

 

Cliciwch yma i archwilio ein ffydd yn Iesu Grist. Gellir dod o hyd i wybodaeth yn ymwneud â bedydd/BEdydd, PRIODASAU ac Angladdau yma hefyd.

worship /  ADDOLIAD

Click here to find out about times and locations of services.  We also have help and suggestions about private prayer and extraordinary worship.

 

Cliciwch yma i gael gwybod am amseroedd a lleoliadau gwasanaethau. Mae gennym hefyd help ac awgrymiadau am weddi breifat ac addoliad anghyffredin.

love / CARIAD

Click here to find out about how we show Christ's love in our communities, and about how you can join in and play your part.

 

 

Cliciwch yma i ddarganfod sut rydym yn dangos cariad Crist yn ein cymunedau, ac am sut y gallwch chi ymuno a chwarae eich rhan.

 CHURCHES WITH US

EGLWYSI ​​GYDA NI


St Paul's, Craig-y-Don

St Paul's church worships God in a very traditional setting.  Using the Book of Common Prayer and each service having a high choral standard, we draw from the riches of tradition to enhance our worship.

 

Mae eglwys Sant Paul yn addoli Duw mewn lleoliad traddodiadol iawn. Gan ddefnyddio’r Llyfr Gweddi Gyffredin a phob gwasanaeth â safon gorawl uchel, rydym yn tynnu o gyfoeth traddodiad i gyfoethogi ein haddoliad.

St Hilary's, Llanrhos

St Hilary's is a small building, but the church has a large heart.  We have a very forward looking approach to worship and have both services for families and Welsh services.

 

 

Mae St Hilary's yn adeilad bach, ond mae gan yr eglwys galon fawr. Mae gennym agwedd flaengar iawn at addoli ac mae gennym wasanaethau i deuluoedd a gwasanaethau Cymraeg.

 

 

St David's, Penrhyn Bay

St David's is a very welcoming congregation with a strong sense of fellowship.  We are at the center of Penrhyn Bay community, and look to be a spiritual center also.

 

 

Mae Tyddewi yn gynulleidfa groesawgar iawn gydag ymdeimlad cryf o gymdeithas. Rydyn ni yng nghanol cymuned Bae Penrhyn, ac yn edrych i fod yn ganolfan ysbrydol hefyd.

 


St Cystennin's, Llangwstennin

 

We are a friendly and active church looking to build community links.  We have a small congregation, but are always looking to make new friends and to reach out.

 

 

 

Rydym yn eglwys gyfeillgar a gweithgar sy'n edrych i adeiladu cysylltiadau cymunedol. Mae gennym gynulleidfa fach, ond rydym bob amser yn edrych i wneud ffrindiau newydd ac i estyn allan.

 

 

All Saints, Deganwy

 

All Saints is enthusiastic and dedicated and many have had a lifetime association with this church. We aim to be open and friendly and our congregation has grown in recent times.

 

 

Mae’r Holl Saint yn frwd ac ymroddedig ac mae llawer wedi cael cysylltiad oes â’r eglwys hon. Anelwn fod yn agored a chyfeillgar ac mae ein cynulleidfa wedi tyfu yn ddiweddar.

 

 

St Michael's and All Angels, Llandudno Junction

We have a small but faithful congregation, in our beautifully re-ordered church. Our services are developing into a varied means of praise and worship, in our monthly all age service as well as our services of Holy Eucharist.

 

Mae genym gynnulleidfa fechan ond ffyddlon, yn ein heglwys wedi ei had-drefnu yn hardd. Mae ein gwasanaethau yn datblygu i fod yn foddion amrywiol o foli ac addoli, yn ein gwasanaeth misol pob oed yn ogystal â’n gwasanaethau Cymun Bendigaid.


St Ffraid's, Glanconwy

St Ffraid’s Church and the Church House are the hub of the community of Llansanffraid Glan Conwy.  The community of Llansanffraid Glan Conwy are passionate about St Ffraid’s.

 

 

Eglwys y Santes Ffraid a’r Church House yw canolbwynt cymuned Llansanffraid Glan Conwy. Mae cymuned Llansanffraid Glan Conwy yn angerddol am Sant Ffraid.

 

St Martin's, Eglwysbach

We have a small congregation, but we are enthusiastic about supporting both our own church and the mission area. Pilgrims on the Pilgrim Way stop at our church, where they are welcomed with refreshments.

 

 

Cynulleidfa fechan sydd gennym, ond rydym yn frwd dros gefnogi ein heglwys ein hunain a’r ardal genhadol. Mae pererinion ar Ffordd y Pererinion yn aros yn ein heglwys, lle cânt eu croesawu â lluniaeth. 

St Grwst's, Llanrwst

St Grwst's provides a unique and compelling destination, a gathering place for worship, learning and activities for the community and those from near and far.  Our aim is to put the church at the centre of Llanrwst life.

 

Mae Sant Grwst yn gyrchfan unigryw a chymhellol, man ymgynnull ar gyfer addoli, dysgu a gweithgareddau i’r gymuned a’r rhai o bell ac agos. Ein nod yw gosod yr eglwys yng nghanol bywyd Llanrwst,
our social media content

EIN CYNNWYS CYFRYNGAU CYMDEITHASOL